Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
09/10
Sáng 8h00: Họp giao ban tuần 8h00: Họp giao ban tuần 8h00: Họp giao ban tuần 8h00: Họp giao ban tuần
Chiều  14h00: Họp với các Nhà thầu  về DA NC - ĐM 13h00: Làm việc tại Ban 14h00: Họp với các Nhà thầu  về DA NC - ĐM 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
10/10
Sáng
8h00: Làm việc tại Ban

8h00: Làm việc tại Ban

9h00: Làm việc với Thanh tra Bộ KHĐT
9h10: Họp rà soát điều chỉnh cơ cấu TMĐT DA Chơn Thành - Đức Hòa.

8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 14h00: Họp kiểm điểm quyết toán DA NC - ĐM 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
11/10
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 9h00: Họp với Công ty Kcon giải quyết tồn tại DA Đồng Xoài. 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều 
13h00: Làm việc tại Ban

13h00: Họp với Vụ môi trường về kết quả quan chắc và giám sát môi trường đợt 6 DA LS - TL

14h00: Họp giải quyết vướng mắc gói 11 DA Chợ Mới - Chợ Chu

13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
12/10
Sáng
9h00: Họp v/v thống nhất phương án xử lý các vị trí sạt trượt và thay đổi địa chất DA Ngân Sơn - Nà Phặc

 

9h00: Họp v/v thống nhất phương án xử lý các vị trí sạt trượt và thay đổi địa chất DA Ngân Sơn - Nà Phặc

 

8h00: Làm việc tại Ban

 

8h00: Làm việc tại Ban

 
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
13/10
Sáng
8h00: Làm việc tại Ban

 

8h00: Làm việc tại Ban

 

8h00: Làm việc tại Ban

 
Đi công tác Ninh Bình kiểm tra DA QL12B
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban