Kỷ niệm 15 năm thành lập Ban QLDA đường Hồ Chí Minh