Hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018

28/8/2018

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.  Ngày 23/8/2018, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 389/-KH-BCSĐ về kế hoạch hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018 nhằm mục đích khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên và toàn ngành GTVT về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. 

Động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành GTVT tích cực viết, sáng tác những tác phẩm về xây dựng Đảng. Để góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cổ vũ cán bộ, đảng viên trong ngành hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Xem Kế hoạch chi tiết tại đây: http://admin.dhcm.vn/_SharedFile/files/389(1).pdf

Thống kê truy cập