TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

25/1/2016

  

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

 

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2015

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT, các Bộ, ban ngành và địa phương liên quan, với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, đoàn kết, khắc phục khó khăn của toàn thể CBVC, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 trên tất cả các mặt công tác. Các nhiệm vụ chính đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có những nhiệm vụ nằm ngoài kế hoạch năm (thi công cầu Hòa Trung, dự án QL1). Cụ thể kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

I. Công tác quản lý dự án

1. Công tác thực hiện đầu tư

1.1. Về quản lý tiến độ

Năm 2015, các dự án thành phần triển khai đều đảm bảo và vượt tiến độ kể cả các dự án nằm ngoài kế hoạch mới được Bộ GTVT giao quản lý:

- Hoàn thành, thông xe khoảng 516km, gồm 395km/11 DATP đường Hồ Chí Minh, 121km/3 DATP QL1 và cầu Hòa Trung:

* Đường Hồ Chí Minh (395km):

+ Hoàn thành các dự án khu vực Tây nguyên & Bình Phước dài 341km/9 DATP (5 dự án vốn TPCP & 4 dự án BOT) vượt tiến độ 18 tháng so với yêu cầu của Quốc hội:

+ Dự án QL61 đoạn Bến Nhất - Gò Quao (10,3km): đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ 1 năm so với yêu cầu của Quốc hội, hiện đang làm các thủ tục hoàn thiện để nghiệm thu, bàn giao.

+ Dự án Năm Căn - Đất Mũi (51,5km): đã thông xe đoạn qua TT Năm Căn (8km) đầu năm 2015, phần còn lại đã cơ bản hoàn thành, ngày 16/1/2016 thông xe, vượt tiến độ 1 năm so với yêu cầu của Quốc hội.

+ Ngoài ra, năm 2015 Ban còn hoàn thành 1 số hạng mục như: mốc điểm đầu dự án đường Hồ Chí Minh, nhà hạt quản lý đường đoạn Pác Bó - Cao Bằng,…

* Các dự án khác ngoài đường Hồ Chí Minh:

+ Dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định & Phú Yên (121km): Nhận chuyển giao từ Ban QLDA2 từ cuối tháng 2/2015. Sau 7 tháng triển khai đến 14/10/2015 đã thông xe toàn bộ 3 dự án đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ GTVT, vượt 1 năm so với yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ.

+ Dự án cầu Hòa Trung: Tiếp nhận từ Sở GTVT Cà Mau tháng 2/2015, Ban đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công tháng 7/2015, đến ngày 16/1/2016 thông xe. Đây là dự án có thời gian chuẩn bị đầu tư và thi công ngắn nhất từ trước đến nay mà Ban thực hiện trong điều kiện chưa được bố trí vốn.

- Triển khai thi công khoảng 101 km/2 DATP

+ Hoàn thành việc chuyển đổi hình thức đầu tư và công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công 01 dự án theo hình thức BOT đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà vào tháng 4/2015. Dự kiến hoàn thành trong năm 2016.

+ Dự án BT La Sơn - Túy Loan: Năm 2015, Ban đã hoàn thành công tác TKKT, dự toán tạm duyệt, lựa chọn nhà thầu và đôn đốc quyết liệt thi công đồng loạt các đoạn có mặt bằng. Đến nay đã triển khai thi công 31/31 gói thầu, sản lượng xây lắp đạt khoảng 22% hợp đồng. 

1.2 Về quản lý chất lượng

Kiểm soát tốt công tác quản lý chất lượng, các dự án thành phần cơ bản đáp ứng các yêu cầu về chất lượng do Ban đã thực hiện tổng thể các biện pháp quản lý:

- Thường xuyên bám sát công trường đôn đốc nhà thầu thi công; chỉ đạo TVGS kiểm tra, giám sát chất lượng dự án;

- Thuê tư vấn kiểm định độc lập kiểm định chất lượng thi công;

- Duy trì hoạt động có hiệu quả của Tổ chuyên gia chất lượng (gồm các chuyên gia trong nước và chuyên gia Cuba có nhiều kinh nghiệm thực tế để kiểm tra chéo lại các tư vấn khác).

- Rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tế triển khai các dự án khu vực Tây nguyên & Bình Phước để áp dụng khi quản lý các dự án khác như quản lý chặt chất lượng vật liệu đầu vào, CPĐD, bê tông nhựa,…

- Phối hợp tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý chất lượng như Cơ quan Thường trực HĐNTNN, Cục QLXD & CLCTGT - Bộ GTVT tổ chức kiểm tra hiện trường thường xuyên để giám sát chặt chẽ chất lượng dự án.

Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đều đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, đến nay chưa xuất hiện hằn lún vệt bánh xe, đảm bảo giao thông êm thuận. Tuy nhiên, ở một số dự án vẫn còn một vài hư hỏng nhỏ chiếm tỷ lệ không đáng kể (dự án đường Hồ Chí Minh khu vực Tây nguyên & Bình Phước tỷ lệ hư hỏng chiếm 0,055%, dự án QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định & Phú Yên tỷ lệ hư hỏng là 0,27%), Ban đã kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục. Các DATP đường Hồ Chí Minh qua Tây nguyên hoàn thành đã được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước chấp nhận nghiệm thu cấp Nhà nước và đánh giá là công trình đạt chất lượng.

2. Công tác chuẩn bị đầu tư

2.1- Dự án đường Hồ Chí Minh:

- Tham mưu cho Bộ GTVT trình và được Quốc hội đồng ý cho sử dụng nguồn vốn dư của các dự án qua Tây Nguyên để đầu tư các DATP khu vực phía Bắc (tuyến tránh Ngân Sơn, tuyến tránh Nà Phặc, Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn, dự án Cầu Bình Ca và đường dẫn đầu cầu). Ban đã trình Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư, dự kiến phê duyệt trong Quý I/2016.

- Đã báo cáo và được Chính phủ đồng ý chuyển đổi hình thức đầu tư phần còn lại của dự án Chơn Thành - Đức Hòa sang đầu tư theo hình thức BOT và tiếp tục triển khai dự án Cam Lộ - La Sơn theo hình thức BT. Hiện nay Ban đang gấp rút hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công trong năm 2016.

- Đã báo cáo Bộ GTVT chủ trương đầu tư BOT đoạn Đoan Hùng - Phú Hộ (khoảng 23km) thuộc đoạn Đoan Hùng - Chợ Bến (dài 130km).

- Dự án BOT QL14B đoạn Túy Loan - Cầu Hà Nha được Bộ GTVT giao làm đại diện cơ quan NNCTQ từ tháng 10/2015, hiện Ban đang khẩn trương phối hợp với nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo để khởi công dự án vào Quý II/2016.

2.2- Các dự án khác:

- Được giao làm đại diện cơ quan NNCTQ dự án BOT QL6 đoạn Cao Phong - Tân Lạc, Ban đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan trình và được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo hình thức BOT. Bộ GTVT đã phê duyệt đề xuất dự án, Ban đang khẩn trương triển khai các thủ tục để có thể triển khai trong Quý III/2016.

- Ngoài ra, Ban đang triển khai công tác tiếp nhận dự án QL12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, Ninh Bình; dự án BOT QL37 Yên Bái và làm công tác chuẩn bị để tiếp tục triển khai trong năm 2016.

(Chi tiết tình hình thực hiện các dự án như phụ lục kèm theo)

3. Giải ngân

Đến hết tháng 12/2015 Ban giải ngân được 8.523 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch, trong đó: Các dự án vốn Ngân sách: 5.671 tỷ đồng (TPCP: 4.089 tỷ đồng; vốn khác: 1.582 tỷ đồng); Các DA BOT: 2.852 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 1/2016 giải ngân được 8.720 tỷ đồng.

4. Công tác quyết toán

- Giai đoạn 1: Năm 2015 đã hoàn thành công tác giải trình và được Bộ Tài chính chấp thuận phê duyệt quyết toán nên đã cơ bản hoàn thành công tác quyết toán giai đoạn 1, công việc khó khăn kéo dài nhiều năm qua đến nay đã hoàn thành dứt điểm, trừ một số hạng mục còn vướng mắc như hạng mục trồng cỏ Vectiver, nổ mìn phá đá dưới đường dây 500KV, một số chi phí khác. Các vướng mắc này Ban đã đề xuất Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương giải quyết.

- Giai đoạn 2: Hoàn thành vượt tiến độ yêu cầu. Năm 2015, đã hoàn thành phê duyệt quyết toán 10 DATP/9 DATP chỉ tiêu kế hoạch năm.

5. Công tác quy hoạch

Năm 2015 đã triển khai cắm cọc tim tuyến và biển công bố theo quy hoạch chi tiết toàn tuyến, dự kiến hoàn thành trong Quý I/2016 đồng thời báo cáo Bộ GTVT để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt những đoạn điều chỉnh so với quy hoạch chi tiết được duyệt cho phù hợp với thực tế.

II. Công tác kinh tế kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án bám sát nhiệm vụ năm, giai đoạn để ghi đủ vốn, trong quá trình thực hiện kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp tình hình thi công thực tế các dự án thành phần, vì vậy đã chủ động trong công tác điều hành dự án.

- Đã báo cáo Bộ GTVT kiến nghị và được Quốc hội, Chính phủ chấp thuận dùng nguồn vốn dư để sớm triển khai các dự án trong danh mục nối thông tuyến của Nghị quyết 66 của Quốc hội.

- Xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 để có các giải pháp tìm nguồn vốn thực hiện cụ thể, đề xuất Bộ GTVT có những giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh.

- Trên cơ sở năng lực quản lý của Ban, đề xuất Bộ GTVT giao cho Ban quản lý thêm một số dự án ngoài dự án đường Hồ Chí Minh cũng như xây dựng kế hoạch triển khai các dự án này vừa đáp ứng các yêu cầu của Bộ GTVT vừa tạo thêm công ăn việc làm cho Ban trong thời gian tới.

- Ngoài ra, thực hiện tốt công tác đấu thầu, bảo hiểm, thống kê và báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

III. Công tác kỹ thuật thẩm định

- Trong năm 2015, đã hoàn thành công tác lập, trình duyệt TKKT và tạm duyệt dự toán dự án La Sơn - Túy Loan làm cơ sở triển khai thi công đồng loạt các gói thầu. Hiện nay, đang tập trung triển khai lập và trình duyệt dự toán chính thức, phối hợp với Tư vấn thẩm tra rà soát để có những điều chỉnh TKKT phù hợp với thực tế và tiết kiệm chi phí xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Các dự án đang triển khai thi công: Kịp thời triển khai các thủ tục điều chỉnh, bổ sung thiết kế phát sinh, xử lý kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án.

- Đối với đường Hồ Chí Minh qua Tây nguyên & Bình Phước Ban đã rà soát lại thiết kế, điều chỉnh các yếu tố kỹ thuật trình Bộ GTVT lựa chọn giải pháp thiết kế hợp lý, giảm chi phí đầu tư xây dựng, nhờ đó đã tiết kiệm được hơn 4.000 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án thành phần khác.

- Đối với dự án QL1, Ban đã kiến nghị Bộ GTVT áp dụng các phương án thi công phù hợp với đặc thù dự án như thi công lớp BTN polyme phụ gia dính bám để khắc phục hằn lún vệt bánh xe do vật liệu đá trong khu vực có độ dính bám với nhựa đường kém, thi công cào bóc tái chế, bù vênh bằng đá dăm đen, điều chỉnh kết cấu công trình,… nhờ đó vừa chủ động trong công tác quản lý, điều hành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian thi công.

- Đã chỉ đạo Tư vấn cập nhật, điều chỉnh các dự án đang chuẩn bị đầu tư được sử dụng vốn dư của dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây nguyên (tuyến tránh Ngân Sơn, tránh Nà Phặc, đoạn Chợ Mới - ngã ba Trung Sơn, cầu Bình Ca) cho phù hợp với khả năng bố trí vốn.

IV. Công tác tài chính

- Công tác giải ngân: Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và hệ thống kho bạc quản lý trực tiếp vốn xây dựng các dự án TPCP do Ban quản lý xử lý các vướng mắc về nghiệp vụ đẩy nhanh công tác giải ngân, đảm bảo kịp thời nguồn vốn cho các nhà thầu thi công. Đối với các dự án BOT (đặc biệt là các dự án BOT QL1), Ban đã phối hợp với nhà đầu tư làm việc trực tiếp với ngân hàng về cơ chế tạm giữ, thanh toán để có nguồn vốn đáp ứng tiến độ thi công.

- Chi phí QLDA: Ngoài nguồn thu chi phí QLDA được lấy từ các dự án TPCP được xác định theo tỷ lệ nhất định (dự án đường Hồ Chí Minh được xác định theo tỷ lệ đặc thù đã được Bộ Xây dựng chấp thuận năm 2014), chi phí cơ quan NNCTQ đối với các dự án BT, BOT, Ban còn làm tư vấn QLDA các dự án BT, BOT. Năm 2014, Ban ký hợp đồng tư vấn QLDA cho dự án BT La Sơn - Túy Loan. Năm 2015, Ban ký hợp đồng tư vấn QLDA cho 2 dự án BOT QL1. Đặc biệt, năm 2015 lần đầu tiên Ban được Bộ GTVT tin tưởng giao quản lý một số dự án ngoài đường Hồ Chí Minh như cầu Hòa Trung, dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định & Phú Yên, BOT QL6 đoạn Cao Phong – Tân Lạc, dự án TPCP QL12B Nho Quan - Tam Điệp, dự án BOT QL37 Yên Bái, BOT QL14B Túy Loan - Cầu Hà Nha. Đó là nguồn công việc vô cùng quý giá trong điều kiện công ăn việc làm khó khăn như hiện nay và là cơ sở để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Ban trong những năm tới.

- Công tác quản lý chi phí QLDA thường xuyên đảm bảo đúng chế độ quy định, tiết kiệm. Mặc dù trong năm 2015 Ban được giao bổ sung 1 số dự án ngoài kế hoạch song chi phí QLDA vẫn được kiểm soát, tiết kiệm và không vượt so với dự toán được duyệt.

V. Công tác thanh, kiểm tra, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm

- Năm 2015, Ban đã phục vụ 2 đoàn thanh tra:

+ Thanh tra Bộ Tài chính: thanh tra dự án vốn TPCP (Km1153+00 - Km1212+400) dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định.

+ Thanh tra Bộ GTVT thanh tra các dự án BOT khu vực Tây nguyên & Bình Phước.

Hiện nay, các đoàn Thanh tra đang trong thời gian dự thảo kết luận kết quả thanh tra.

- Công tác tự kiểm tra:

+ Trong quá trình triển khai các dự án, Ban đã chủ động kiểm tra, rà soát công tác quản lý đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án BOT ở tất cả các khâu: lập, phê duyệt DAĐT, TKKT, dự toán, lựa chọn Nhà đầu tư, các Nhà thầu, thi công,… Sau rà soát Ban đã chỉ đạo quyết liệt, phối hợp, hướng dẫn các nhà đầu tư, nhà thầu hoàn thiện thủ tục. Đến nay, công tác hoàn thiện đã cơ bản hoàn thành.

+ Trong năm 2015, Ban đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra hiện trường về công tác chất lượng và ATGT, ATLĐ, VSMT, trong đó 03 cuộc kiểm tra đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước, 09 cuộc kiểm tra dự án QL1 đoạn qua Bình Định & Phú Yên, 01 cuộc kiểm tra đoạn Năm Căn - Đất Mũi.

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Ban duy trì hòm thư góp ý, số điện thoại tiếp dân. Trong năm 2015, Ban đã tiếp nhận và giải quyết 13 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Ban đã giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm như thực hiện đi máy bay giá rẻ, tiết kiệm công tác phí, văn phòng phẩm, các chi phí thường xuyên khác… Trong năm 2015, đã tiết kiệm được khoảng 32% chi phí đi lại do thực hiện đi công tác bằng hàng không giá rẻ; tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm được khoảng 3% so với năm 2014, tiết kiệm tiền lương khoảng 6% do thực hiện quy chế trả lương đảm bảo tính công bằng với mục tiêu làm theo năng lực, hưởng theo hiệu quả công việc và ý thức chấp hành nội quy, quy định của cơ quan.

VI. Công tác tổ chức, cán bộ

Từ kết quả sáp nhập và tinh giảm từ 19 phòng nghiệp vụ xuống còn 12 phòng nghiệp vụ thực hiện năm 2014, năm 2015 Ban tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả công việc. Cũng trong năm 2015, thực hiện chủ trương của Bộ GTVT, Ban đã xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế. Qua đề án vị trí việc làm một mặt sắp xếp “đúng người, đúng việc” mặt khác xác định được số lao động đáp ứng công việc, số lao động dôi dư, từ đó có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, tinh giản biên chế theo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu công việc theo hướng giảm số lượng, tăng chất lượng, giảm cán bộ làm việc gián tiếp, tăng số lượng cán bộ làm việc trực tiếp nhất là trong thời gian tới khi mà điều kiện công ăn việc làm khó khăn, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao trong công tác QLDA.

Công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tiếp tục được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc. Trong năm 2015, Ban đã tham mưu cho Bộ GTVT bổ nhiệm lại 01 đồng chí Phó TGĐ; luân chuyển và bổ nhiệm 9 cán bộ; chuyển đổi vị trí công tác 11 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí lãnh đạo quản lý, bổ nhiệm mới 02 Trưởng phòng. Các cán bộ được luân chuyển phát huy tốt khả năng, kinh nghiệm, đa số cán bộ đã trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhờ đó công việc của Ban được giải quyết đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết công việc được nâng cao. Ngoài ra, việc luân chuyển cán bộ đã làm thay đổi nhận thức và hành động của đại đa số CBVC của Ban, đặc biệt nhận thức của CBVC đã được nâng lên một bước.

Công tác tuyển dụng cán bộ tiếp tục thực hiện theo hình thức xét tuyển, phỏng vấn trực tiếp. Trong năm 2015 đã tuyển dụng được 06 trường hợp đáp ứng ngay vị trí việc làm, yêu cầu công việc của Ban.

VII. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Tiếp tục quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nhằm nâng cao chất lượng công tác QLDA. Năm 2015 đã tổ chức đợt tập huấn về công tác lập dự toán, công tác đấu thầu theo các nghị định mới (62 cán bộ); cử đi học bồi dưỡng chuyên viên chính 23 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 3 đồng chí, an ninh quốc phòng đối tượng 3, đối tượng 4 là 9 đồng chí…

Trình độ cán bộ của Ban hiện nay là 26 thạc sĩ, 129 đại học và cao đẳng, 06 trung cấp, 20 trình độ khác. Toàn Ban có 26 đ/c là chuyên viên chính và 129 đ/c là chuyên viên, 06 cán sự và 20 nhân viên.

VIII. Công tác cải cách hành chính

- Trong năm qua, Ban tiếp tục sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới nhiều quy chế cho phù hợp với yêu cầu QLDA trong điều kiện, tình hình hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, như: sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban, Quy chế trả lương, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy định đánh giá, phân loại CBVC, Quy chế Ban ĐHDAQL1, Quy chế Ban ĐH DA La Sơn - Túy Loan,… Các quy chế này đã góp phần khuyến khích CBVC tích cực làm việc, phấn đấu, nhờ đó hoạt động của Ban ngày càng nề nếp hơn, hiệu quả hơn.

- Công khai các quy định về quy trình giải quyết công việc, hồ sơ của các đơn vị liên quan gửi đến Ban tại các phòng nghiệp vụ, khu vực văn thư và tại vị trí đón tiếp các đơn vị đến làm việc nhằm thực hiện việc giải quyết công việc đúng quy định, tránh phiền hà, nhũng nhiễu mặt khác tạo hành lang quy định để các đối tác giám sát việc giải quyết công việc của Ban. Trong năm qua, Ban đã tiếp nhận và xử lý gần 600 bộ hồ sơ của các đối tác, đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy định.


Các tin đã đưa

Thống kê truy cập