Thông báo tuyển dụng viên chức Năm 2018

26/12/2018

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ kết hoạch tuyển dụng số 1018/KH-ĐHCM ngày 26/4/2018 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Ban thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Ban năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu: 02 người

Chức vụ: Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Thẩm Định và chuyên viên  phòng Điều hành dự án

Thời gian: tháng 9/2018 tại Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại đây

 

Thống kê truy cập