Ban QLDA đường Hồ Chí Minh ra sức thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

8/6/2020

Nhằm góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo ra nhiều phong trào rộng khắp trên mọi lĩnh vực, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã ra sức thi đua mở các đợt cao điểm để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Ðảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Ban, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Ban, đánh dấu mốc quan trọng với những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, và đề ra phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo.

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Ðảng Bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực, góp phần phát triển ngành giao thông vận tải, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao”., treo băng rôn, pano tại công trường, văn phòng hiện trường và trụ sở làm việc của Ban

Đến nay, Đảng ủy Ban đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ đảm bảo kế hoạch của Đảng ủy Ban và theo đúng quy định của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, hoàn thành công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội và đã được Đảng ủy Bộ GTVT phê duyệt, thông qua , hướng tới Đại hội Đảng Bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh ngày 11/6/2020.

 

Thống kê truy cập