Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GTVT làm việc tại Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

16/9/2021

Ngày 16/9/2021, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GTVT do đồng chí Khuất Việt Hùng - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và 02 chi bộ: Phòng Tài chính – Kế toán và phòng ĐHDA 1.

Sau khi tiến hành giám sát các nội dung theo kế hoạch, Đoàn đã đánh giá, ghi nhận kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Ban và 02 chi bộ. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Ban và 02 chi bộ đã ban hành đầy đủ Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm và phân công nhiệm vụ cấp uỷ, đảng viên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Ban và các chi bộ quan tâm thực hiện. Đảng uỷ, các chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp tới toàn thể đảng viên, đồng thời đã xây dựng được chương trình hành động cụ thể của Đảng uỷ, chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện sát với thực tiễn. Đảng uỷ Ban đã tổ chức đầy đủ các hội nghị sơ kết, tổng kết theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ GTVT, đặc biệt là tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau các hội nghị, Đảng uỷ Ban đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Khuất Việt Hùng đánh giá cao sự phối hợp của Đảng uỷ Ban. Đảng uỷ Ban và 02 chi bộ đã chuẩn bị đầy đủ báo cáo, các tài liệu để làm việc với Đoàn Giám sát. Đảng uỷ Ban và 02 chi bộ đã kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp tới toàn thể đảng viên, tổ chức đầy đủ các hội nghị sơ kết, tổng kết… Đồng thời, Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban đã chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là phối hợp với các địa phương để tiêm vắc xin cho viên chức, người lao động của Ban và các đơn vị thi công.

Đồng chí Khuất Việt Hùng- Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Khuất Việt Hùng cũng đề nghị Đảng uỷ Ban tiếp tục rà soát, bổ sung các chương trình làm việc toàn khoá, hàng năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng uỷ Ban lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, đó cũng là việc làm thiết thực để học tập và làm theo Bác./.

 

Thống kê truy cập