Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

28/5/2020

Ngày 22/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 04/TB-HĐXTVC về việc thí sinh đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập