Thông báo về việc thưc hiện chế độ làm việc phòng chống dịch Covid-19

31/3/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 3053/BGTVT-VP ngày 31/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện chế độ làm việc tại cơ quan, đơn vị  thuộc Bộ để phòng, chống dịch Covid 19 

Chi tiết văn bản xem tại đây

Thống kê truy cập