Thông báo họp giao ban tháng 2/2018

9/3/2018

Ngày 05/3/2018, Giám đốc Ban chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác của các phòng nghiệp vụ tháng 2 và kế hoạch triển khai tháng 3/2018. Tham dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và đại diện TVGS (Công ty DINVAI).

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của các phòng nghiệp vụ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc kết luận: Chúng ta vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui vẻ, an toàn, yêu cầu các phòng rà soát lại tình hình triển khai công tác để tiếp tục thực hiện công việc quyết liệt ngay từ đầu năm, đối với phần công việc bị chậm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết phải có kế hoạch thực hiện bù. Công việc trọng tâm trong tháng 3 là tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án cao tốc Bắc - Nam, công tác quyết toán dự án QL1, duyệt dự toán và triển khai đấu thầu dự án tuyến tránh Eadrăng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án La Sơn - Túy Loan, rà soát công tác TVGS và phòng thí nghiệm hiện trường các dự án vốn dư  phục vụ Thanh tra Bộ GTVT. Tiến độ triển khai công tác như sau:

1. Công tác chuẩn bị đầu tư (CBĐT) các dự án cao tốc Bắc - Nam:

- Phòng KHTH lập tiến độ chi tiết công tác CBĐT các dự án, nêu rõ các nội dung công việc cụ thể, thời gian hoàn thành, ai (cá nhân/tổ chức) chịu trách nhiệm thực hiện, báo cáo Giám đốc trước ngày 09/3/2018 làm cở sở thực hiện và đôn đốc thực hiện. Tiến độ cụ thể:

+ Dự án Cam Lộ - La Sơn:

* Trước ngày 15/3/2018 thống nhất xong khung chính sách GPMB;

* Hoàn thành các thỏa thuận với địa phương liên quan đến dự án trước 20/3/2018;

* Trong tháng 3/2018 hoàn thành thiết kế cơ sở;

* Chậm nhất ngày 15/4/2018 trình Bộ GTVT dự án đầu tư.

+ Dự án Nha Trang - Cam Lâm: Chậm nhất đầu tháng 6/2018 trình Bộ GTVT dự án đầu tư.

- Căn cứ tiến độ trên, hàng tuần hoặc đột xuất các Phó GĐ phụ trách kiểm tra tình hình thực hiện và kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ;

- Phòng KHTH chủ trì phối hợp với các phòng ĐHDA và các đơn vị liên quan rà soát kỹ TMĐT (về pháp lý và kinh tế) các dự án.

- Giao Văn phòng tham mưu thành lập các Tổ thực hiện công tác CBĐT 2 dự án trên để báo cáo Bộ GTVT.

2. Dự án La Sơn - Túy Loan

2.1. Phòng ĐHDA4:

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân, vật lực tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công, trong tháng 3/2018 hoàn thành khối lượng công việc mà phòng đã cam kết:

+ Cơ bản hoàn thành công tác đào đắp nền đường các vị trí không vướng mặt bằng (khoảng 1 triệu m3 đào nền);

+ Thi công thêm 9,8km CPĐD;

+ Lắp thêm 6 trạm trộn BTXM;

+ Đến ngày 15/3/2018 hoàn thành quy trình thi công CPĐD, gia cố xi măng.

- Rà soát, báo cáo Giám đốc các xử lý kỹ thuật còn vướng mắc trước ngày 09/3/2018 để Giám đốc chỉ đạo giải quyết.

- Phối hợp với địa phương tập trung thực hiện GPMB đoạn Hòa Liên - Túy Loan theo tinh thần cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo TP Đà Nẵng đầu tháng 3/2018 để sớm có mặt bằng thi công.

- Chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghiêm túc công tác ĐBGT, VSMT trong quá trình thi công dự án đặc biệt là ĐT 601.

- Trưởng phòng ĐHDA4 nghiên cứu, đề xuất điều chuyển khối lượng công việc giữa các ĐHDA để Giám đốc xem xét, quyết định, đồng thời báo cáo Giám đốc hàng ngày tình hình triển khai dự án.

2.2. Phòng KTTĐ:

- Phối hợp với phòng ĐHDA4 hoàn thiện quy trình thi công CPĐD, gia cố xi măng thực hiện, song song với quá trình hoàn thiện quy trình làm việc với Vụ KHCN, Bộ GTVT tìm hiểu xem Bộ GTVT có thay đổi quy trình hay không để cập nhật cho phù hợp.

- Báo cáo Thứ trưởng Lê Đình Thọ hệ thống đường gom đoạn Hòa Liên - Túy Loan trong ngày 06/3/2018.

- Trình thêm ít nhất 6 điểm bền vững hóa mới phát sinh trước ngày 10/3/2018, các điểm còn lại trình trong tháng 3/2018.

- Hoàn thành phương án hoàn trả ĐT 601 báo cáo Bộ GTVT trong tháng 3/2018.

- Báo cáo Bộ GTVT chấp thuận chủ trương một số điều chỉnh thiết kế theo khuyến cáo của HĐ NTNN trước ngày 10/3/2018.

2.3. Phòng TCKT tiếp tục làm việc với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT để sớm phê duyệt chi phí QLDA.

3. Các dự án vốn dư

- Các phòng ĐHDA đôn đốc quyết liệt các nhà thầu ra quân và đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ được gia hạn.

- Phòng KTTĐ chủ trì phối hợp với các phòng ĐHDA rà soát, kiểm tra công tác TVGS (việc lựa chọn nhân sự TVGS, tiêu chuẩn GSV, việc thực hiện công tác giám sát chất lượng của TVGS...) và các phòng thí nghiệm hiện trường ở tất cả các dự án vốn dư đặc biệt là dự án QL12B và các dự án phía Bắc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót (nếu có) trước khi Thanh tra Bộ GTVT tiến hành thanh tra các công tác này.

- Dự án tránh Ngân Sơn, tránh Nà Phặc: Trên cơ sở tính toán phần kinh phí còn lại, giao phòng KTTĐ tham mưu cho Lãnh đạo Ban phương án thi công điểm bền vững hóa còn lại trước ngày 15/3/2018.

- Điều chỉnh cơ cấu TMĐT các dự án: khi trình điều chỉnh cơ cấu TMĐT các dự án các phòng nghiệp vụ lưu ý trình luôn báo cáo giám sát đầu tư dự án trong hồ sơ trình để đảm bảo đầy đủ thủ tục.

- Phòng KHTH phối hợp với phòng ĐHDA1, ĐHDA5 trình điều chỉnh cơ cấu TMĐT các dự án tránh Ngân Sơn, tránh Nà Phặc, Năm Căn - Đất Mũi trước 20/3/2018.

4. Dự án QL1

- Hoàn thành trình Bộ GTVT quyết toán phần trượt giá dự án vốn TPCP nhằm xác định kinh phí còn lại để triển khai hạng mục thảm tăng cường mặt đường xong trong tháng 3.

- Phòng KTTĐ đôn đốc các nhà đầu tư dự án BOT Bắc Bình Định khẩn trương trình Bộ GTVT bổ sung hạng mục tăng cường mặt đường vào dự án;

- Phòng KHTH đôn đốc các nhà đầu tư 2 dự án BOT QL1 hoàn thành điều chỉnh hợp đồng và tính toán lại phương án tài chính theo giá trị quyết toán được duyệt trình Bộ GTVT trước ngày 15/3/2018 theo đúng yêu cầu của Bộ GTVT.

5. Tuyến tránh Eadrăng: Phòng KTTĐ trình dự toán các gói thầu số 7 trước ngày 10/3, gói thầu thảm BTN và ATGT trình trước 15/3/2018.

6. Gói thầu số 3 đoạn qua TX Đồng Xoài: Phòng ĐHDA 3 trình Bộ GTVT quyết toán trong tháng 3/2018.

7. Sửa đổi Quy chế làm việc của Ban:

Yêu cầu Trưởng các phòng phổ biến dự thảo Quy chế đến từng CBVC; tổ chức họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo và chuyển Văn phòng trước ngày 7/3/2018 để tổng hợp báo cáo Giám đốc xem xét ban hành trước ngày 15/3/2018.

 

Thống kê truy cập